Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Psykoterapia ja psykologipalvelut

 

Psykoterapeuttina ja psykologina olen asiakasta arvostava, voimavarakeskeinen, avoin, lämmin ja läsnä oleva. Työskentelytapani on joustava ja ihmisläheinen. Psykoterapiakeskustelun lisäksi hyödynnän esimerkiksi kehollisuutta ja kokemuksellisuutta sekä visuaalisuutta ja musiikkia asiakkaiden toiveiden mukaan. Työskentelyn sisällöt ja tavoitteet määritellään aina yhdessä. Hyödynnän tutkittuun näyttöön pohjaavia menetelmiä ja työskentelyyn sisältyy jatkuva yhteinen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelyprosessit voivat olla sekä lyhytterapeuttisia että pidempikestoisia.

 

Olen Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja paripsykoterapiassa ja perheterapiassa.

Tarjoan myös lapsen tai nuoren Kelan tukeman yksilöpsykoterapian rinnalla toteutettavaa vanhemmuuden tuen työskentelyä. 

 

Paripsykoterapia 

Pariterapeuttina viitekehykseni on dialoginen ja tunnekeskeinen. Parisuhteessa oleminen saattaa aktivoida aikaisempien ihmissuhteidemme asioita, kuten lapsuutemme kiintymyssuhteissa omaksuttuja tapoja toimia ja selviytyä ristiriitatilanteissa. Pariterapeuttina minulle tärkeitä työskentelyn painopisteitä ovat kommunikaation ja keskinäisen ymmärryksen vahvistaminen, turvallisuuden kokemuksen ja omaan itseen auki olemisen mahdollisuuksien lisääminen sekä seksuaalisuuteen liittyvät teemat. 

Pariterapeuttinen työskentely voi myös olla hyödyllistä tilanteessa, jossa puolisot harkitsevat eroa, ero on ajankohtainen tai erotilanteen jälkeen. Erotilanteessa pariterapeuttinen tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä parisuhteen päättämisen työskentelyä ja ymmärtää eroon johtaneita syitä. Yhteisen vanhemmuuden jatkuessa käynneillä on mahdollisuus rakentaa ja vahvistaa vanhemmuusyhteistyötä. Olen kouluttautunut uusperheneuvojaksi, ja kanssani on mahdollista työstää uusperheeseen ja uusperheytymiseen liittyviä teemoja.

 

Suhdeterapia

Paripsykoterapiaa voidaan lähestyä myös laajemmin suhdeterapian näkökulmasta. Monisuhteiden sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymysten parissa työskentely on minulle tuttua. Voit tulla vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet, niin pariskuntana kuin moniskuntana, tai miten vain haluat suhteesi määritellä.

 

Perheterapia

Perheterapeuttina minulle on tärkeää jokaisen perheenjäsenen aito kohtaaminen. Psykologina huolehdin erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuudesta tuoda oma kokemuksensa kuuluviin esimerkiksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Perheiden haastavissa tilanteissa keskinäisen ymmärryksen lisääminen sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemukset vahvistavat suhteita ja niiden voimavaroja.

Perheterapeuttina työskentelen sensitiivisellä ja lempeällä työotteella. Perheen ja sen jäsenten elämäntarinan läpikäyminen voi tuoda keskinäistä ymmärrystä perheen vuorovaikutuksen haasteisiin. Elämä tapahtuu kuitenkin tässä ja nyt -hetkessä. Perhetapaamisilla lähdetäänkin aktiivisesti pienin askelin harjoittelemaan uudenlaista vuorovaikutusta ja toimintatapoja. 

Perheterapeuttinen työskentely voi toteutua myös vanhemmuuden tuen käynteinä. Vanhemmuuden tuen käynneillä on mahdollisuus pohtia omia toimintatapoja vanhempana, itsessä vanhempana herääviä tunteita ja ajatuksia tai omaa saatua vanhemmuutta ja sen merkitystä. Myös uusperheytymisen vaiheissa perheterapia voi olla hyödyllistä.

 

Psykoterapeuttiset yksilökäynnit / lyhytterapia

Omilla käynneillä sinun on mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan omaa itseäsi. Työskentelyssä voidaan käsitellä aikaisempia elämänkokemuksia ja niiden kaikuja nykyhetkessä tai ajankohtaisia elämän kysymyksiä. Yksilökäynneillä on mahdollisuus käsitellä omaa uupumusta, masentuneisuutta tai ahdistuneisuutta. Käyntien tavoitteena voi myös olla itsetuntemuksen, toiveikkuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. 

 

Psykologinen työskentely

Psykologisessa työskentelyssä on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan mielen maisemassa olevia asioita erilaisia psykologisia menetelmiä hyödyntäen. Psykologin vastaanottokäyntejä voidaan sopia esimerkiksi lapselle tilanteessa, jossa vanhemmalla on huolta lapsesta. Käyntien tavoitteena voi olla toive saada lisää ymmärrystä lapsen mielessä olevista asioista tai käyttäytymiseen vaikuttavista asioista ja kokemuksista.